Oudezijds Voorburgwal 249 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

10

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Oudezijds Voorburgwal 249
Vraagprijs: 4.360.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1610
Ligging: aan water, aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht, aan vaarwater
Oppervlakte: 324 m²

HET HUYS AAN DE DRIE GRACHTEN – Het oudste in privé-eigendom zijnde woonhuis van Amsterdam, dat de sfeer ademt van vroegere eeuwen. Voorname families als de Realen en de Roeters hebben hier rondgelopen. In een twee jaar durende renovatie is het monument aangepast aan de huidige tijd zonder afbreuk te doen aan zijn geschiedenis.
De gevel is in de achttiende eeuw vernieuwd en opgetrokken in Lodewijk de XVI-stijl: elegant, slank en symmetrisch. Het souterrain, de bel-etage, de eerste verdieping en zolderverdieping beslaan in totaal 509 m2 waarvan 324 m2 gebruiksoppervlakte. De bel-etage is verbluffend hoog: 4,25 meter aan de rechterzijde van de gang en 4,60 aan de linkerzijde.
Een gepolijst geheel met ruime vertrekken, een zonnig dakterras en bijzondere details, gelegen aan drie grachten in het historische centrum van Amsterdam.

Een rondleiding
Een bijzonder tegelmozaïek van Jan de Meijer siert het voorportaal en loopt door in een mooie marmeren gang die toegang geeft tot de vertrekken op de bel-etage en het houten trappenhuis.
De huidige keuken was in eerdere tijden een Kleine Sijdelkamer (zijkamer) en staat in verbinding met de eetkamer in het voorhuis. Deze grote voorkamer, met lambriseringen, originele binten en een vroeg-zeventiende-eeuwse schouw, baadt aan het eind van de dag in zonlicht.
De witte zaal wordt nu gebruikt als woonkamer. Het plafond is geheel gerestaureerd en het profiel boven de haard is nog origineel. De lambrisering en de hoge glas-in-loodramen geven de ruimte een chique uitstraling. De deur naar de bibliotheek aan de achterzijde is vermoedelijk nog het origineel uit 1610. Ook hier glimmen de vloeren van de boenwas en is de haardplaats met 120 tegels van spelende kinderen een lust voor het oog.

Tussenverdieping
Een kamer met een elegante plavuizenvloer doet dienst als werkkamer. Achter de dubbele wanden is het knooppunt van intern leidingwerk, elektra en IT slim weggewerkt.

Eerste verdieping
De twee ruim bemeten slaapkamers hebben elk een eigen badkamer. De hoofdslaapkamer heeft grote vensters en een open haard. De tweede slaapkamer biedt zicht op de Oudemanhuispoort. Daarnaast is er een tweede knusse bibliotheek met een plafond uit de negentiende eeuw en een prachtige brede planken vloer.

Tweede verdieping
De tweede verdieping heeft een prachtig plankenplafond en de balken rusten op sleutelstukken met peerkraalmotieven. Het bovenste gedeelte van de spiltrap (vanaf trede acht) dateert uit de zestiende eeuw en de trapleuning is gemaakt door Frans Debets. De tuinkamer heeft een groot en zonnig dakterras. Ook is er een kinderkamer, een keuken en badkamer en een zolderkamer. De grote zolderkamer heeft een vide en een entresol. Deze etage is geheel zelfvoorzienend en kan uitstekend dienst doen als zelfstandige logeergelegenheid.

Souterrain
De oude keuken in het souterrain is bewaard gebleven en in oude glorie hersteld. Tijdens de renovatie is een middeleeuwse haardplaat gevonden en is het vroeg-zeventiende-eeuwse fornuis en de dubelle pomp met hardstenenbak gerestaureerd. Er liggen prachtige plavuizen en de muren zijn gesierd met witjes.

Het souterrain biedt toegang tot twee grachten en de wijnkelder aan de achterzijde heeft een geheim luik naar de werkkamer erboven. Er is een biljartkamer en de kluis uit de tijd dat het een bank is geweest, doet nu dienst als berging.

De buitenruimte
Een groot dakterras tussen de trapgevels van de oost- en zuidmuur is een heerlijke plek om in de zon te zitten, te ontbijten of zelfs te slapen als het heet in de stad is.

Het gebouw
In 1610 is het huidige gebouw gerealiseerd en in de loop der eeuwen aangepast. Zo is de gevel achttiende-eeuws en de zijmuur aan de Grimburgwal is uit de twintigste eeuw. De drie trapgevels, ranke stijlen en de symmetrie zijn uitingen van de Lodewijk de XVI-stijl. De parterreverdieping heeft twee hoogtes waaruit af te leiden is dat het vroeger twee woningen zijn geweest.

Dit bijzondere grachtenpand is voorzien van alle gemakken van een modern woonhuis en is gerestaureerd met respect voor de monumentale geschiedenis.

De omgeving
• Een groot cultureel aanbod zoals Nationale Opera & Ballet, Hermitage Amsterdam, Allard Pierson Museum en Foam.
• Een levendige Nieuwmarkt met boerenmarkt op zaterdag.
• Een groot en veelzijdig winkelaanbod in het centrum van Amsterdam.
• Goed aangeschreven restaurants en grand cafés in de directe omgeving zoals De Jaren, Freddy’s Bar en Restaurant Flore.
• De Laatste Kruimel, een ambachtelijke bakker met heerlijke scones.

De parkeergelegenheid
Parkeren op straat en onder de Stopera is mogelijk via het vergunningenstelsel.

Bereikbaarheid
Gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalsweg A10 via de Piet-Heintunnel en de IJ-tunnel. De metrohalte van de Noord-Zuidlijn zijn op korte afstand en op het Rokin zijn meerdere tramlijnen.

De bijzonderheden
• Oudste woonhuis in privébezit in Amsterdam van in totaal 509 m²
• Drie trapgevels en gelegen aan drie grachten
• Meerdere open haarden en geheime luiken waarachter men zich kon verbergen
• Met zorg, liefde en kunde totaal gerenoveerd tussen 2004 en 2006
• Een dakterras met veel zon en privacy
• Gelegen op eigen grond en liggend in een rijksbeschermd stadsgezicht
• Rijksmonument onder nummer 6096

Kijk voor meer informatie op onze BRSM website.
—————————————————————–

THE HOUSE ON THE THREE CANALS – The oldest privately owned residence in Amsterdam, which exudes the atmosphere of earlier centuries. Distinguished Dutch families such as the family Realen and the family Roeters lived here. During a two-year renovation, the monument was modified for the present time without compromising its history.
The facade was renewed in the eighteenth century and was built in the Louis XVI style: elegant, slender, and symmetrical. The basement, ground floor, second floor, and attic cover a total of 509 sqm, including 324 sqm of usable space. The bell floor is amazingly high: 4.25 meters on the right side of the corridor and 4.60 on the left.
A polished property with spacious rooms, a sunny roof terrace, and special details, located on three canals in the historic center of Amsterdam.

A tour
A special tile mosaic by Jan de Meijer adorns the front porch and continues into a beautiful marble corridor that gives access to the rooms on the bell floor and the wooden staircase.
The current kitchen was in earlier times a Kleine Sijdelkamer (side room) and is connected to the dining room in the front part of the house. This large front room, with paneling, original trusses, and an early-seventeenth-century fireplace, is bathing in sunlight at the end of the day.
The white room is now used as a living room. The ceiling has been completely restored and the profile above the fireplace is still original. The wainscoting and tall stained-glass windows give the room a chic look. The door to the library at the rear is believed to be the original from 1610. Here, too, the floors gleam with polish and the fireplace area with 120 tiles of children playing is a feast for the eyes.

Mezzanine
A room with an elegant tiled floor serves as a study. Behind the double walls, the junction of internal piping, electricity, and IT is cleverly concealed.

Second floor
The two generously sized bedrooms each have private bathrooms. The main bedroom has large windows and a fireplace. The second bedroom offers a view of the Old Man House Gate. There is also a second cozy library with a nineteenth-century ceiling and beautiful wide plank flooring.

Second floor
The second floor has a beautiful board ceiling and the beams rest on key pieces with pear bead motifs. The upper part of the spiral staircase (from step eight) dates from the sixteenth century and the banister was made by Frans Debets. The garden room has a large and sunny roof terrace. There is also a children’s room, a kitchen and bathroom, and an attic room. The large attic room has a loft and a mezzanine. This floor is completely self-sufficient and can serve as an excellent independent lodging facility.

Basement
The old kitchen in the basement has been preserved and restored to its former glory. During the renovation, a medieval hearth plate was found and the early-seventeenth-century stove and the double pump with hard stone basin were restored. There are beautiful tiles and the walls are adorned with whites.

The basement offers access to two canals, and the wine cellar at the rear has a secret hatch to the study above. There is a billiard room and the vault from when it was a bank now serves as a storage room.

The outdoor space
A large roof terrace between the stepped gables of the east and south walls is a wonderful place to sit in the sun, have breakfast or even sleep when it’s hot in the city.

The building
The present building was constructed in 1610 and modified over the centuries. For example, the facade is eighteenth-century and the side wall on the Grimburgwal is from the twentieth century. The three-stepped gables, slender posts, and symmetry are expressions of the Louis XVI style. The ground floor has two elevations from which it can be inferred that it was formerly two dwellings.
This extraordinary canal house has all the comforts of a modern residence and has been restored with respect for its monumental history.

The Area
– A great cultural offer such as National Opera & Ballet, Hermitage Amsterdam, Allard Pierson Museum, and Foam.
– A lively Nieuwmarkt with a farmers’ market on Saturdays.
– A large and diverse range of stores in the center of Amsterdam.
– Well-regarded restaurants and grand cafes in the immediate vicinity such as De Jaren, Freddy’s Bar, and Restaurant Flore.
– De Laatste Kruimel, an artisan bakery with delicious scones.

Parking
Parking on the street and under the Stopera is available through the permit system.

Accessibility
Conveniently located to the A10 motorway via the Piet-Hein Tunnel and the IJ Tunnel. The metro stop for the North-South line is a short distance away and there are several streetcar lines on the Rokin.

The particulars
– Oldest privately owned residence in Amsterdam, totaling 509 m²
– Three-stepped gables, located on three canals
– Several fireplaces and secret shutters behind which one could hide
– Totally renovated with care, love, and skill between 2004 and 2006
– A roof terrace with lots of sun and privacy
– Located on private land and situated in a nationally protected cityscape
– Listed under number 6096

For more information visit our BRSM website.

Oudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - AmsterdamOudezijds Voorburgwal 249 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.