Wormerveer

TYPE

Monument

KAMERS

8

LOCATIE

Wormerveer
Adres: Weverstraat 26
Vraagprijs: 640.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar:
Ligging: aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, beschutte ligging
Oppervlakte: 297 m²

*** For English, please see below ***

A STABLE RESIDENCE

Met oog voor detail en liefde voor vakmanschap

Zeepfabrikant Dekker moet een man zijn geweest die oog had voor detail en vakmanschap wist te waarderen. Dat zie je meteen als je voor de centrale houten dubbele deur van zijn koetshuis in de Weverstraat te Wormerveer staat. Een eenvoudige toegangsdeur was blijkbaar niet voldoende. Kijk maar eens naar het fraaie en royale ijzersmeedwerk op de deuren. Deze deuren worden op hun beurt geflankeerd door houten panelen met schuine steunbalken, eveneens vakkundig versierd met een decoratief profiel. En daar blijft het niet bij: ook de ramen aan de bovenzijde hebben de nodige aandacht gekregen van de vakman. De symmetrisch gevormde roedeverdeling maakt de ramen tot eigenzinnige exemplaren. Alles ademt oog voor detail en liefde voor het vakmanschap, zoals dat aan het eind van de 19e eeuw nog in Nederland werd uitgeoefend.

Wie verder kijkt, ziet nog veel meer fijne details en een zorgvuldig gebruik van materialen. De in baksteen gemetselde gevels zijn in een dwarsdoorsnede gelaagd. De plint steekt over de hele lengte van het gebouw iets uit en wordt afgedicht met een laag afgeschuinde bakstenen. De bogen boven de vensters en toegangsdeuren in rood gemêleerde steen zorgen voor een ingetogen kleurstelling. Het baksteenmozaïek onder de bogen geeft de gevel een zekere speelsheid. Het zadeldak steekt scherp uit met een fraaie, geprofileerde lijst ondersteund door frivole ‘klossen’. Er zit hier zoveel schoonheid in kleine details.

Het koetshuis met paardenstal is gebouwd in opdracht van de firma Jan Dekker, eigenaar van de beroemde zeepfabriek De Adelaar en gevestigd in een van de belangrijkste ‘industriële kathedralen’ langs de rivier de Zaan. Getooid met een enorme betonnen adelaar is het een van de blikvangers van het industriële verleden van Wormerveer. Deze fabrikant installeerde een koetsierswoning, naast rijtuigen en paarden. De koetsen stonden rechts, de paarden kregen hun onderkomen in het linkerdeel van het huis. In de jaren vijftig werden de paarden vervangen door auto’s en werd de paardenstal een garage. De dubbele garagedeuren werden in die periode toegevoegd.
Binnen is de voorliefde voor detaillering en materiaalgebruik voortgezet. Het meest in het oog springend is de vurenhouten wandconstructie met geprofileerde balken en geschoorde schuifdeuren. De deuren schuiven heen en weer in een stalen profiel in de vloer. Deze wandconstructie geeft de toekomstige bewoner de mogelijkheid te spelen met zichtlijnen en te variëren in open en gesloten ruimtes. In essentie bestaat het gebouw uit drie baaien (secties) en door te spelen met de schuifdeuren zijn er verschillende ruimte-ervaringen te creëren.

De driedelige (drie traveeën) structuur biedt mogelijkheden voor gevarieerd ruimtegebruik. De voormalige stal in de linker travee kan worden ingericht als apart kantoor-huis. Het heeft een eigen entree en de ruimte heeft een mooie verhouding voor een zelfstandig bedrijf of praktijkruimte voor de bewoners. De stalen wenteltrap leidt naar de eerste verdieping met twee kinder- of logeerkamers en een badkamer.
De centrale erker – het middelste deel – leent zich goed om een ruime keuken te worden met een lange eettafel voor een diner met familie of vrienden. Het rechter gedeelte heeft, net als het linker en centrale gedeelte, een eigen ingang met aangenaam daglicht. Dit is de ideale plaats voor de woonkamer. In het achterste gedeelte is gedacht aan een ruime ouderslaapkamer met een geïntegreerde badkamer. De nog aanwezige en originele houders voor het tuig en het tuig voor de paarden hebben een moderne bestemming gekregen als handdoekhangers. Een treffend voorbeeld van hoe historische interieur details worden gebruikt voor modern wooncomfort.

Direct achter, en aan het koetshuis vastgebouwd, bevindt zich het oorspronkelijke ‘huis’ voor de koetsier. Het is momenteel toegankelijk via een zijgang, maar heeft een eigen voordeur en ingang. Dit huis kan worden samengevoegd met het hele gebouw, als één woning, of apart worden gehouden, als een tweede verblijf.

Dit pand zit vol met originele elementen die waardevol zijn en het huis karakter geven: de bakstenen vloeren met afwateringsroosters in de oude paardenstal en in de middelste travee; de lange grenen plankenvloer in het slaapgedeelte en de grote natuurstenen architraven verspreid door de ruimte die de houten stijlen ondersteunen. Overal waar je kijkt is het zichtbaar: aandacht voor detail, liefde voor vakmanschap en begrip voor kwaliteit. Deze woning verdient het om deze traditie voort te zetten.

Tekst: Dr. Jephta Dullaart, Het Erfgoed Kabinet
Fotografie: Marie-José van den Ende
Visuals: Machteld van Ketwich Verschuur 

****

A STABLE RESIDENCE

With an eye for detail and love for craftsmanship

Soap manufacturer Dekker must have been a man who had an eye for detail and appreciated craftsmanship. You can see that immediately when standing in front of the central wooden double door of his coach house in the Weverstraat at Wormerveer. A simple access door apparently was not enough. Just look at the beautiful and generous iron forging on the doors. In turn, these doors are flanked by wooden panels with slanted support beams, also skilfully embellished with a decorative profile. And it doesn’t stop there: also the windows on top received the necessary attention from the craftsman. The symmetry shaped rod partitions make the windows into quirky ones. Everything exudes an eye for detail and love for craftsmanship, as it was still practised in the Netherlands at the end of the 19th century.

If you look further, you will see much more fine details and a careful use of materials. The brick-mounted facades are layered in a cross-section. The plinth protrudes slightly over the entire length of the building and is sealed with a layer of bevelled bricks. The arches above the windows and entrance doors in red blended stone provide a subdued colouring. The brick mosaic under the arches gives the facade a certain playfulness. The saddle roof protrudes sharply with a beautiful, profiled frame supported by frivolous ‘bobbins’. There is so much beauty here in small details.

The coach house with horse stable was built on behalf of the company Jan Dekker, owner of the famous soap factory De Adelaar (The Eagle) and housed in one of the most important ‘industrial cathedrals’ along the river Zaan. Adorned with a huge concrete eagle, it is one of the eye catchers of the industrial past of Wormerveer. This manufacturer installed a coachman’s house, next to carriages and horses. The carriages were on the right, the horses got their shelter in the left part of the house.In the Fifties the horses were replaced by cars en the horse stable became a garage. The double garage doors were added in that period.

Inside, the predilection for detailing and material use has continued. Most eye-catching is the pinewood wall construction with profiled beams and braced sliding doors. The doors slide back and forth into a steel profile in the floor. This wall construction allows the future occupant to play with sight lines and to vary in open and closed spaces. In essence, the building consists of three bays (sections) and by playing with the sliding doors there are different space experiences to create.

The tripartite (three bays) structure offers possibilities for varied space use. The former stable in the left bay can be arranged as a separate office-to-house. It has a private entrance and the space has a nice proportion for an independent business or practice area for the residents. The steel spiral staircase leads to the first floor with two children’s bedrooms or guest rooms and a bathroom.

The central bay – the middle part – lends itself well to become a spacious kitchen with a long dining table for a family or friends dinner. The right part, like the left and central part of the building, has its own entrance with pleasant daylight. This is the ideal place for the living room. In the rear part is thought of a spacious master bedroom with an integrated bathroom. The still present and original holders for the rigging and the harness for the horses are given a modern use as towel pendants. A striking example of how historical interior details are used for modern living comfort.

Sitting directly behind, and attached to the coach-house, is the original ‘house’ for the coachman. Currently accessed via a side passage, it has its own dedicated front-door and entrance. This house could either be joined with the whole building, as one property, or kept separate, as a second residence.

This property is full of original elements that are valuable and give the house character: the brick floors with drainage grids in the old horse stable and in the middle bay; the long pine plank floor in the bedroom area and the large natural stone architraves scattered throughout the space that support the wooden styles. Everywhere you look it is visible: attention to detail, love for craftsmanship and understanding of quality. This property deserves to continue this tradition.

Text: Dr. Jephta Dullaart, Het Erfgoed Kabinet
Photography: Marie-José van den Ende
Visuals: Machteld van Ketwich Verschuur 


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Nationaal Monumenten Portaal.