Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Kerngegevens

Sinds 1 januari 2015 is de NMo aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  De besteding van verkregen middelen door de vereniging kan, gezien de omvang van de problematiek, niet anders dan sober en doelmatig zijn. Monumenten, die een positieve exploitatie (kunnen) hebben, zijn welkom om in onze portefeuille te worden opgenomen, maar de NMo heeft geen winstoogmerk; dit is vastgelegd in de statuten. Een eventueel positief resultaat in een deel van de portefeuille wordt gebruikt om de negatieve exploitatie in een ander deel van de portefeuille te compenseren.

DOEL

Ons land kent een groeiend probleem van monumentaal erfgoed dat niet of slechts gedeeltelijk rendabel geëxploiteerd kan worden. Daardoor wordt de financiering van het onderhoud op de lange termijn steeds moeilijker. De beschikbaarheid van onderhoud- en investeringssubsidies is geen zekerheid; huuropbrengsten zijn voor veel monumenten onvermijdelijk te beperkt, dan wel worden als gevolg van een verslechterende vraag/aanbodverhouding bedreigd. De NMo is opgericht vanuit het besef dat samenwerking tussen monumentenbeherende instellingen noodzakelijk is om dit algemeen belang van het behoud van ons nationaal erfgoed te dienen.

VERENIGING

De NMo is een vereniging met bij de oprichting zes en inmiddels acht leden (Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, Landschappen NL, BOEi BV, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV, NV Monumenten Fonds Brabant) en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven.

De leden betalen een jaarlijkse contributie; zij hebben geen individueel belang of recht ten aanzien van een eventueel door de vereniging opgebouwd vermogen.

BESTUUR

Bestuurders van de vereniging zijn onbezoldigd, behoudens beperkte onkostenvergoedingen.

BELEID, FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarlijks wordt een actueel beleidsplan alsmede de jaarrekening over het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze jaarrekening wordt getoetst door een accountantsbureau. Bij een eventuele opheffing van de vereniging in de toekomst wordt een eventueel batig saldo conform de statuten overgedragen aan een organisatie die een vergelijkbaar doel nastreeft.

Het RSIN-nummer van Vereniging NMo is 853940204.

Zie de bijlagen:

 

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).