Herengracht 40 F - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

10

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Herengracht 40 F
Vraagprijs: 3.950.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1790
Ligging: in centrum, aan vaarwater
Oppervlakte: 422 m²

Le Jardin Lebrun – Op het meest sfeervolle stukje van de Herengracht, tussen de Brouwersgracht en de Herenstraat, bevindt zich een rustige buurt vlak bij de gezellige Jordaan. Dit is waar centrum chique te vinden is. Hier, in een van de meest prestigieuze en breedste monumentale panden uit 1760, huist “Residence Lebrun”. Vroeger was dit het onderkomen van de hofhouding van Lodewijk Napoleon, de koning van Nederland in het begin van de 19e eeuw.
Achter de indrukwekkende gevel van zandsteen staat een prachtig achterhuis over vier verdiepingen, met een vrijstaand atelierhius en een charmant houten tuinhuis, omringd door groen in de riante tuin op het westen. Dit alles is een rijksmonument en beslaat in totaal 422 m², met een heerlijke parkachtige tuin van maar liefst 590 m².
Het achterhuis is voorzien van een originele stijlkamer met aangrenzende bibliotheek en suite, een ruime woonkeuken die uitkijkt op de tuin, een slaapkamer met badkamer en suite en inloopkast, en een slaapverdieping met entresol. Het achterhuis kan ook worden verbouwd tot een woning met vier goede slaapkamers. Het atelierhuis is volledig zelfstandig en apart toegankelijk, met op de begane grond een woonkamer met open keuken en een aparte werkruimte/atelier met grote ramen en extra hoge plafonds. Op de entresol bevindt zich momenteel een fitnessruimte en een aparte slaapkamer met badkamer en suite.
In de tuin staat een apart houten tuinhuis met veranda, en paden verbinden de drie gebouwen met elkaar.
Het tuinhuis heeft een eigen unieke uitstraling, met vakwerk en houten gevel, die verschilt van het meer traditionele hoofdgebouw.

De volledige woonbeleving is te ervaren op onze website of download ons magazine. *See English translation below *

Rondleiding
Binnen in het hoofdgebouw leidt een brede entreedeur naar een gemeenschappelijke hal met marmeren vloer, sfeervolle verlichte nissen en prachtige wandschilderingen van de Amsterdamse kunstenaar Peter Korver. Aan het begin van de vestibule is er toegang tot een ruime fietsenberging in de kelder, en aan het einde bevindt zich de toegang tot zowel het achterhuis als het atelierhuis in de tuin.
Bij binnenkomst in het achterhuis is er een ruime entree, overdag helder verlicht door de lichtkoepel in het plafond. De vloer is betegeld met mooie Portugese tegels, net als in alle andere vertrekken op dit niveau. De entreeruimte biedt toegang tot een separate verwarmde berging/wasruimte, ruime wijnopslag met constante temperatuur, een toilet en garderobe. Vanuit deze hal is er toegang tot de tuin en het trappenhuis. Aan de achterzijde, grenzend aan de tuin, bevindt zich een riante woonkeuken met openslaande deuren naar een groot terras en de royale tuin.
Een monumentale trap met houten lambrisering leidt naar de eerste verdieping, waar de nog grotendeels originele stijlkamer (Lodewijk XVI-stijl) te vinden is, met een fraai hoog plafond, marmeren schouw en meerdere hoge spiegels. Drie Franse dubbele deuren bieden toegang tot een Frans balkon met prachtig uitzicht op de tuin. En suite is er een bibliotheek met trap, waar het licht van de hoge ramen naar binnen valt. Over de gehele verdieping ligt een prachtige visgraatparketvloer.
Op de tweede verdieping bevindt zich de master bedroom met walk-in closet en badkamer en suite, en op de kapverdieping zijn er nog twee slaapkamers en een badkamer.
Een apart gebouw in de tuin, ooit apart gebouwd en met een bijzondere uitstraling, kan dienen als gastenverblijf of atelier. Volgens regelgeving kan dit gebouw niet zelfstandig worden bewoond of officieel als kantoor worden gebruikt. Het atelierhuis heeft een eigen toegang vanuit de gemeenschappelijke gang en is vrijstaand gelegen in de tuin. Het is opgetrokken uit wit gepleisterd metselwerk met blauw houten vakwerk en grote ramen. Het pand heeft een eigen kadastraal nummer.
De tuin, zonnig, beschut en bijna parkachtig, biedt een oase van rust in de binnenstad, met volwassen bomen, bloeiende planten en struiken, en een klassiek wit houten tuinhuis met veranda. Privacy wordt gegarandeerd door de hoge omheining. De tuin ligt op het westen en heeft de hele dag zon.

Wat de bewoner gaat missen
”Omdat het een achterhuis is, heerst er complete rust. Geluid van het verkeer dringt niet door. Het is een oase van stilte, midden in de bruisende stad.”

Buurtgids
Centrum Chique. De buurt rondom de Herengracht 40 is één van de meest pittoreske en charmante delen van Amsterdam Centrum. Gelegen in een rustig deel van de grachten, biedt deze buurt een unieke mix van historische schoonheid en het gemak en de luxe van grootstedelijke voorzieningen.
De Herenstraat en Prinsenstraat zijn om de hoek, en de markten op Noordermarkt en Lindengracht zijn een uitje voor verse levenswaar. Ook de Haarlemmerdijk is op loopafstand.
De Herengracht zelf is één van de beroemdste grachten van Amsterdam, die samen met de Keizersgracht en de Prinsengracht de iconische grachtengordel vormt, die op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. De grachten worden geflankeerd door prachtige 17e-eeuwse herenhuizen met hun kenmerkende gevels, smalle gevels en prachtige gevelstenen.
Dit deel van de Herengracht is opvallend rustig, waar enige activiteit is dankzij de basisschool.
De buurt is doordrenkt met cultuur en geschiedenis. Langs de grachten zijn er talloze galeries, kunstwinkels en antiekwinkels te vinden. Verder zijn er ook trendy boetieks, designerwinkels en lokale ambachtelijke winkels.
Daarnaast voorziet de buurt ook in heel veel goede eet- en drinkgelegenheden. Er is een breed scala aan echt goede restaurants, cafés en bars, variërend van gezellige bruine cafés tot chique gastronomische ervaringen te vinden.
De buurt rondom de Herengracht 40 heeft ook een gunstige ligging ten opzichte van scholen, sportscholen en sauna en yoga.

Bijzonderheden
• Gebruiksoppervlakte wonen circa 422 m²
• Binnen tuin op het zuiden en westen van circa 590 m²
• Gelegen op eigen grond
• Rijksmonument
• Achterhuis en Atelierhuis hebben ieder eigen kadastraal nummer, Atelier heeft geen eigen adres.
• Ook apart van elkaar te koop.
• Servicekosten VvE € 150,- per maand
• Bestaande Amsterdamse fundering op palen.
• Rijksbeschermd stadsgezicht
• Onderdeel UNESCO Werelderfgoed

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Monumenten Portaal, Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met betrekking tot mogelijke subsidies.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

———————————

Le Jardin Lebrun – Nestled in the most charming stretch of the Herengracht, between the Brouwersgracht and the Herenstraat, lies a tranquil neighborhood close to the lively Jordaan. This is where the true center of elegance resides. Here, in one of the most prestigious and widest monumental buildings dating back to 1760, sits “Residence Lebrun”. Once the residence of the household of Louis Napoleon, the king of the Netherlands in the early 19th century.
Behind the impressive sandstone facade stands a beautiful four-story rear house, with a detached atelierhouse and a charming wooden garden house, surrounded by greenery in the spacious west-facing garden. All of this is a national monument and covers a total area of 422 square meters, with a delightful park-like garden of a whopping 590 square meters.
The rear house features an original style room with an adjoining library and en suite, a spacious kitchen overlooking the garden, a bedroom with en suite bathroom and walk-in closet, and a sleeping floor with a mezzanine. The rear house can also be converted into a residence with four good-sized bedrooms. The atelierhouse is fully independent and separately accessible, with a living room and open kitchen on the ground floor and a separate workspace/studio with large windows and extra high ceilings. Currently, there is a fitness room and a separate bedroom with en suite bathroom on the mezzanine.
In the garden stands a separate wooden garden house with a veranda, and pathways connect the three buildings.
The garden house has its own unique charm, with timber framing and a wooden facade that sets it apart from the more traditional main building.

The complete living experience can be explored on our website or by downloading our magazine.

A tour
Inside the main building, a wide entrance door leads to a common hall with a marble floor, atmospheric illuminated niches, and beautiful murals by the Amsterdam artist Peter Korver. At the beginning of the vestibule, there is access to a spacious bicycle storage in the basement, and at the end, there is access to both the rear house and the atelierhouse in the garden.
Upon entering the rear house, there is a spacious entrance, brightly lit during the day by the skylight in the ceiling. The floor is tiled with beautiful Portuguese tiles, as in all other rooms on this level. The entrance area provides access to a separate heated storage/laundry room, spacious wine storage with constant temperature, a toilet, and wardrobe. From this hall, there is access to the garden and the staircase. At the rear, adjacent to the garden, there is a spacious kitchen with French doors opening onto a large terrace and the generous garden.
A monumental staircase with wooden paneling leads to the first floor, where the largely original style room (Louis XVI style) is located, with a beautiful high ceiling, marble fireplace, and several tall mirrors. Three French double doors provide access to a French balcony with a beautiful view of the garden. There is also a library with a staircase, where light pours in from the tall windows. The entire floor features a beautiful herringbone parquet floor.
On the second floor is the master bedroom with walk-in closet and en suite bathroom, and on the attic floor, there are two more bedrooms and a bathroom.
A separate building in the garden, once built separately and with a special character, can serve as a atelierhouse or studio. According to regulations, this building cannot be independently inhabited or officially used as an office. The atelierhouse has its own access from the common corridor and is detached in the garden. It is constructed of white plastered masonry with blue timber framing and large windows. The property has its own cadastral number.
The garden, sunny, sheltered, and almost park-like, offers an oasis of tranquility in the city center, with mature trees, flowering plants and shrubs, and a classic white wooden garden house with a veranda. Privacy is guaranteed by the high enclosure. The garden faces west and enjoys sun all day.

What the resident will miss
“As it is a rear house, complete tranquility prevails. Traffic noise does not penetrate. It is an oasis of silence, in the midst of the bustling city.”

Neighborhood guide
Centrum Chique. The neighborhood around Herengracht 40 is one of the most picturesque and charming parts of Amsterdam Centrum. Located in a quiet part of the canals, this neighborhood offers a unique mix of historical beauty and the convenience and luxury of metropolitan amenities.
The Herenstraat and Prinsenstraat are just around the corner, and the markets at Noordermarkt and Lindengracht are a treat for fresh produce. The Haarlemmerdijk is also within walking distance.
The Herengracht itself is one of the most famous canals in Amsterdam, together with the Keizersgracht and the Prinsengracht, forming the iconic canal belt, listed as a UNESCO World Heritage Site. The canals are flanked by beautiful 17th-century townhouses with their characteristic facades, narrow fronts, and beautiful gables.
This part of the Herengracht is notably quiet, where the only activity is thanks to the primary school.
The neighborhood is steeped in culture and history. Along the canals, there are countless galleries, art shops, and antique shops to be found. Furthermore, there are also trendy boutiques, designer stores, and local artisanal shops.
In addition, the neighborhood also offers plenty of good dining and drinking options. There is a wide range of excellent restaurants, cafes, and bars, ranging from cozy brown cafes to chic gourmet experiences.
The neighborhood around Herengracht 40 is also conveniently located in relation to schools, gyms, and sauna and yoga studios.

Specifics
• Usable living space approximately 422 m²
• Inner garden facing south and west of approximately 590 m²
• Located on private land
• National monument
• Rear house and Studio house each have their own cadastral number, Studio does not have its own address.
• Also available for sale separately.
• Service costs VvE € 150 per month
• Existing Amsterdam foundation on piles.
• National protected cityscape
• Part of UNESCO World Heritage

For more information, visit the website of the National Monuments Portal, Restoration Fund, and Cultural Heritage Agency regarding possible subsidies.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative only.
The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example, due to differences in interpretation, rounding, or limitations in carrying out the measurement.

Herengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - AmsterdamHerengracht 40 F - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.