monumentenkaart 1

Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.

monumentenkaart 1

Privacy

Privacy bij het Monumentenportaal (MP): het MP verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

TOEPASSING
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, vrienden, donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de websites, social media-accounts van het MP of via (geprinte) mailings.

GEGEVENSVERWERKING
Wij houden een administratie bij, waarin naast de gegevens van onze relaties en deelnemers ook persoonsgegevens van vrienden, donateurs en vrijwilligers worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij het MP (bijvoorbeeld door deelname aan een bijeenkomst, training, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur of schenker is.

Het werk van het MP wordt voor een deel gefinancierd door vrijwillige financiële bijdrages (giften en schenkingen) van donateurs en door vriendenbijdragen. Wij verzamelen na toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) om onze achterban en andere betrokkenen te informeren over ons werk en de daarbij behorende activiteiten, acties en campagnes en de behaalde resultaten alsook voor marketingdoeleinden. Een geboortedatum gebruiken wij enkel om geanonimiseerd een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website en per email wanneer een persoon zich aanmeldt voor onze bijeenkomsten, als vriend, donateur of als vrijwilliger, activiteiten, excursies, trainingen of campagnes. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, schenking, aankoop, etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Voor de vastlegging van diverse contracten zoals voor huur-, pacht-, of locatie gebruik, alsmede toestemmingen voor activiteiten in onze terreinen, leggen wij alleen die gegevens vast die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

De door ons bewaarde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en dienen alleen voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn vastgelegd. Voor het verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie conformeren wij ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving.
De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. Wijzigingen kunt u telefonisch doorgeven aan ons secretariaat : 085 - 7603580 (tijdens kantooruren) of via mail: info@nmo.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.
het MP is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van het MP. Uiteraard vernietigen wij direct daarna deze kopie weer.

Deelname aan campagnes van het MP
Als u vermoedt dat uw gegevens openbaar worden gemaakt door uw deelname aan een van onze bijeenkomsten, trainingen, campagnes, excursies of activiteiten, neemt u dan contact op via ons secretariaat : 085 - 7603580 (tijdens kantooruren) of via mail: info@nmo.nl.

E-MAIL
Wanneer u als ontvangers van onze mailings of nieuwsbrief of als vriend of donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan het MP hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen voor acties, om u uit te nodigen voor activiteiten en bijeenkomsten, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.
Het MP maakt bij het verzenden van mailings en nieuwsbrieven via e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Dit doen we echter anoniem en niet op persoonsniveau.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen e-mail ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails door contact op te nemen met ons secretariaat : 085 - 7603580 (tijdens kantooruren) of via mail: info@nmo.nl.

CONTACT
Contact met vrienden, donateurs en relaties
Nieuwe schenkers, vrienden en donateurs ontvangen van het MP-post waarin het vriendenlidmaatschap/donateurschap wordt bevestigd. We informeren schenkers, vrienden en donateurs over bijeenkomsten, trainingen, campagnes, excursies en activiteiten per e-mail, website, post, telefoon en/of sociale media.
Het MP kan daarnaast telemarketing inzetten om vrienden, donateurs, schenkers en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen eventueel te informeren over onze campagnes. Het MP werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de GDPR. Bij het eventueel telefonisch werven van nieuwe vrienden en donateurs controleren we het adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet-register. Indien er is aangegeven nooit meer gebeld te willen worden door het MP of geen post of email te willen ontvangen, dan verwerken we dit in onze administratie stoppen we deze activiteiten.

Contact met vrijwilligers
Het MP informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en het MP. U kunt uzelf als vrijwilliger afmelden voor deze informatie bij de het secretariaat van het MP.

Wij nodigen u graag per mail uit om deel te nemen aan onze kennisbijeenkomsten.

COOKIE-STATEMENT EN KLIKGEDRAG
Het MP gebruikt cookies om het gebruik van de websites te optimaliseren en het bezoek te monitoren of marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.

BEVEILIGING
Het MP heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Het MP EN ANDERE WEBSITES
Op www.monumentenportaal.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Het MP draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement - indien aanwezig - van de site die u bezoekt.

VRAGEN OVER PRIVACYBELEID
Het MP houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over dit beleid, kan contact worden opgenomen met ons secretariaat: secretariaat : 085 - 7603580 (tijdens kantooruren) of via mail: info@nmo.nl.

Privacybeleid MP, versie 4 december 2018

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.