Singel 192 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

8

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Singel 192
Vraagprijs: 2.575.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1739
Ligging: in centrum, aan vaarwater
Oppervlakte: 315 m²

** English text below **

Een oase van rust biedt dit prachtige grachtenpand van 315 m² op eigen grond. Ooit gebouwd door wijnhandelaar Arend Rogaar met een grote tros druiven in de top van de halsgevel boven de hijsbalk als een relikwie uit dit verleden.

Dit bijzondere object ademt een rijke historie en is zeer geschikt om te betrekken als een bijzonder & uniek familiehuis of juist een combinatie van sfeervolle woning met ruime en stijlvolle ontvangstmogelijkheden. Ook een kantoor aan huis behoort tot de mogelijkheden. Alle vertrekken hebben een fijne maatvoering en goede plafondhoogtes. Een uitmuntend object voor binnenstedelijk resideren op topniveau.

Het betreft een goed onderhouden Rijksmonument, origineel gebouwd omstreeks 1739, met een fraaie monumentale halsgevel. De vele andere historische en authentieke details, zoals de karakteristieke hardstenen trap, diverse stijlkamers, het ovale en rijk versierde trappenhuis, stucwerkensembles en motieven in Rococo stijl versterken de ambiance en grandeur van dit klassieke grachtenpand.

Beletage:
Voorhuis: via een bordestrap met statige entree wordt de indrukwekkende gang betreden met een symmetrische decoratie, zoals de vier ovale medaillons met bustes die de seizoenen uitbeelden en twee schijndeuren. Het plafond is versierd met lijstwerk en ornamenten. Op deze beletage bevindt zich de zogenaamde spiegelkamer en een overdekte patio met marmeren vloer en opmerkelijke nis met ongewone wastafel. Aan het einde van de gang bevindt zich het ovale trappenhuis met trapbalusters, ornamenten en betimmeringen, die het voor- en achterhuis met elkaar verbindt. Dit achterhuis verspringt speels een halve verdieping per etage van het voorhuis.

Achterhuis: dubbele deuren leiden naar de “Sael”, uitgevoerd als blauwe stijlkamer, naar voorbeeld van een stijlkamer uit museum Willet-Holthuysen, met rood marmeren schouw en vergulde stuclijsten, lambrisering, gestoffeerde wanden, 7 armaturen, een plafondschildering en een glimmende grenen houten vloer.

1e etage:
Voorhuis: huiselijke living met picturaal uitzicht op de gracht inclusief een rijk gedetailleerde open haard en brede houten vloerdelen. Het plafond is vernieuwd in 2000 met ornamenten.

Achterhuis: gezellige en lichte eetkeuken met hoog balkenplafond, apart zijraam, groot raam met uitzicht op patio, blauwe houten vloerdelen en originele witjes op de wand.

2e etage:
Voorhuis: royale slaapkamer met schouw en een grote badkamer met ligbad, douche, wastafel en toilet.

Achterhuis: gele stijlkamer met stof in vakken, in gebruik als slaapkamer, naar model van de tuinkamer van Buitenplaats Beeckestijn in Velsen met speciale parketvoer, en schouw. Zeer bijzonder zijn het verborgen ouderwetse toilet en een in de wand weggewerkte geheime deur met achtergelegen smalle trapopgang naar de bovengelegen badkamer in de kap van het achterhuis. Deze badkamer biedt tevens toegang met dubbele deuren naar het beschutte dakterras.

3e etage:
Voorhuis: T-vormige overloop met trap naar de kap en een handig keukentje maar de eyecatcher op deze etage is de sfeervolle study aan grachtenzijde. Een markante ruimte die uitnodigt om onbekommerd te lezen of te schrijven, heerlijk hoog boven het stadsgewoel. Vanaf de overloop is er een trapje naar het beschutte dakterras tussen voor- en achterhuis in, een stiekem eldorado in lente en zomer en volledig privé.

Kap:
Voorhuis: bevloerde vliering met hijsbalk aan voorzijde en zijkant boven de steeg.

Souterrain:
Voorhuis: zit-/slaapkamer met speciale vloer van ijsselsteentjes en deel van een oud waterkanaal in ’t zicht via glasplaat. Trapkast onder de bordestrap. Frisse badkamer met douche, wastafel en toilet.

Achterhuis: een ruim bemeten eetkeuken uit 1999 met marmeren tegels uit Indonesië in achter en ook hier weer originele witjes op de zijwand.

Omgeving:
Het centrum van Amsterdam behoeft geen introductie, maar dit is wel echt een bijzonder stuk van de grachtengordel. Deze locatie is een prachtig plekje om van het stadse leven genieten. Dit gracieuze grachtenpand wordt omringd door leuke winkelstraatjes en vele gezellige cafeetjes en restaurants. Zo is de Noordermarkt dichtbij, waar elke zaterdag een grote biologische markt is. Of de zaterdagmarkt op de Lindengracht. Maar ook nabij de Dam, de Negen Straatjes, de Jordaan en de bekroonde Haarlemmerstraat. Via de pont naar filmmuseum Eye in het hippe Noord en door de IJtunnel of Piet Heintunnel bent u snel op de Ring A-10 op weg naar Schiphol, bossen en heide in ‘t Gooi of het strand. Een van de allerbeste uitzichten en locaties binnen de grachtengordel van Amsterdam.
Wat wenst u nog meer, zo midden in de stad?

Enkele bijzonderheden:
– Eigen grond, dus geen erfpacht
– Het pand is een Rijksmonument
– Gelegen in beschermd stadsgezicht
– Pand origineel omstreeks gebouwd in 1739
– Beletage en de 1e etage hebben een plafondhoogte van circa 3,40 m.
– Intergas C.V. ketel uit 2021
– Patio overkapt in 1999
– Buitenschilderwerk circa 5 jaar geleden uitgevoerd
– Zinkwerk en goten vernieuwd in 2006
– Pand staat los van belendingen
– Voor verbouwingen kunnen eventueel subsidieregelingen aangesproken worden
– Pand wordt “as is” verkocht
– Ouderdoms- en asbestclausule van toepassing

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de aangeboden informatie, wordt dan ook door ons en de opdrachtgever uitdrukkelijk afgewezen. Het is uitsluitend bedoeld als uitnodiging tot het uitbrengen van een bod c.q. in onderhandeling te treden. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

** English text **

An oasis of tranquility is offered by this magnificent canal house of 315 m² with full ownership of the land. Once built by wine merchant Arend Rogaar with a large cluster of grapes at the top of the neck gable above the hoist beam as a relic from the past.

This exceptional property breathes a rich history and is very suitable to inhabit as a unique family home or a combination of a charming residence with spacious and stylish reception possibilities. A home office is also a possibility. All rooms have generous dimensions and good ceiling heights. An outstanding property for urban living at its finest.

It is a well-maintained National Monument, originally built around 1739, with a beautiful monumental neck gable. The many other historical and authentic details, such as the characteristic stone staircase, various style rooms, the oval and richly decorated staircase hall, stucco ensembles, and Rococo-style motifs, enhance the ambiance and grandeur of this classic canal house.

Ground Floor:
Front House: Through a staircase with a stately entrance, you enter the impressive hallway with symmetrical decoration, such as the four oval medallions with busts depicting the seasons and two false doors. The ceiling is adorned with molding and ornaments. On this ground floor is the so-called mirror room and a covered patio with a marble floor and remarkable nook with an unusual sink. At the end of the hallway is the oval staircase hall with staircase balusters, ornaments, and paneling, which connects the front and rear houses. This rear house playfully shifts half a floor per level from the front house.

Rear house: double doors lead to the “Sael,” executed as a blue style room, modeled after a room from the Willet-Holthuysen museum, with a red marble fireplace and gilded stucco moldings, wainscoting, upholstered walls, 7 fixtures, a ceiling painting, and a shiny pine wooden floor.

1st Floor:
Front House: Cozy living room with picturesque views of the canal, including a richly detailed fireplace and wide wooden floorboards. The ceiling was renovated in 2000 with ornaments.

Rear House: Cozy and bright dining kitchen with high beamed ceiling, separate side window, large window overlooking the patio, blue wooden floorboards, and original tiles on the wall.

2nd Floor:
Front House: Spacious bedroom with fireplace and a large bathroom with bathtub, shower, sink, and toilet.

Rear House: Yellow style room with fabric panels, used as a bedroom, modeled after the garden room of Buitenplaats Beeckestijn in Velsen with special parquet flooring, and fireplace. Particularly noteworthy are the hidden old-fashioned toilet and a secret door hidden in the wall with a narrow staircase leading to the bathroom above in the attic of the rear house. This bathroom also provides access with double doors to the sheltered rooftop terrace.

3rd Floor:
Front House: T-shaped landing with stairs to the attic and a handy kitchenette but the highlight on this floor is the cozy study on the canal side. A striking space that invites you to read or write undisturbed, wonderfully high above the city hustle and bustle. From the landing, there is a small staircase to the sheltered rooftop terrace between the front and rear houses, a secret paradise in spring and summer and completely private.

Attic: Front House: Floored attic with hoist beam at the front and side above the alley.

Basement: Front House: Sitting/bedroom with special floor of IJssel bricks and part of an old water channel visible through a glass plate. Staircase cupboard under the staircase. Fresh bathroom with shower, sink, and toilet.
Rear House: A spacious dining kitchen from 1999 with marble tiles from Indonesia at the back and again original tiles on the side wall.

Area:
The center of Amsterdam needs no introduction, but this is a truly special part of the canal belt. This location is a beautiful spot to enjoy city life. This graceful canal house is surrounded by charming shopping streets and many cozy cafes and restaurants. The Noordermarkt is nearby, where there is a large organic market every Saturday. Or the Saturday market on the Lindengracht. But also near the Dam Square, the Negen Straatjes, the Jordaan, and the award-winning Haarlemmerstraat. Via the ferry to the Eye Film Museum in trendy North and through the IJtunnel or Piet Hein Tunnel, you are quickly on the Ring A-10 on your way to Schiphol Airport, forests, and heathlands in ’t Gooi or the beach. One of the best views and locations within the canal belt of Amsterdam. What more could you wish for, right in the middle of the city?

Some specifics:
• Full ownership of the land, so no leasehold
• The property is a National Monument
• Located in a protected cityscape
• Property originally built around 1739
• Ground floor and the 1st floor have a ceiling height of approximately 3.40 m.
• Intergas C.V. boiler from 2021
• Patio covered in 1999
• Exterior paintwork carried out approximately 5 years ago
• Zinc work and gutters renewed in 2006
• Property is detached from adjacent properties
• Subsidies may be available for renovations
• Property is sold “as is”
• Age and asbestos clauses apply

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. Any liability for any damage, direct or indirect, as a result of the information provided, is expressly rejected by us and the principal. It is solely intended as an invitation to make an offer or to negotiate. All dimensions and surfaces given are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller’s advisor. We advise you to engage a professional (NVM) real estate agent to guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make them known to your purchasing agent in a timely manner and to conduct independent research into them. If you do not engage a professional representative, you consider yourself knowledgeable enough under the law to oversee all matters of importance. The NVM conditions apply.

Singel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - AmsterdamSingel 192 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.